Darmowa dostawa od 50,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

Szanujemy Twoją prywatność, dlatego chcemy Cię poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W poszczególnych rozdziałach opisujemy, które z Twoich danych osobowych posiadamy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dodaliśmy także informację o Twoich prawach, np. w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych oraz zażądać zaprzestania ich wykorzystywania.

 

Polityka prywatności i informacje o plikach cookie

 

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej sklep.trezadosklep.trezado.pl, działającej pod adresem internetowym www.sklep.trezadosklep.trezado.pl, (dalej “Serwisem”), udostępnianej przez Trezado sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, pod adresem: Brzozowa 7, 05-822 Milanowek, zarejestrowanym i widocznym w ewidencji KRS numerem: 0000330958 prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

„Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

 

Dane osobowe

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („Rozporządzenie”) Trezado sp. z o.o. z siedzibą w Polsce pod adresem: ul. Brzozowa 7, 05-822 Milanówek, zarejestrowany i widoczny w ewidencji KRS numerem: 0000330958 prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (zwana w Polityce Ochrony Prywatności: „Trezado sp. z o.o.”), informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w związku lub podczas korzystania z Serwisu. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika.

Trezado sp. z o.o. zbiera wyłącznie dane dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwanymi dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, a także dane osób prawnych, które są niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Trezado sp. z o.o. pytania, marketingu usług własnych i przekazania informacji na temat swojej oferty.
W czasie rejestracji lub dokonywania zamówienia usługi Trezado sp. z o.o. gromadzi dane podane przez Użytkownika w udostępnionych formularzach. Dane te obejmują:

  • nazwisko i imię,
  • adres e-mail,
  • adres bilingowy,
  • adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres bilingowy,
  • numer telefonu.

W przypadkach wymaganych przepisami Rozporządzenia, wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w postaci elektronicznej, przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub innej procedury mającej na celu umożliwienie korzystania z Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia umowy i realizacji usługi na rzecz Użytkownika lub rejestracji Użytkownika w Serwisie. W przypadku nieudostępnienia przez Użytkownika wymaganych danych osobowych, nie będzie możliwe dokonanie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub zawarcie umowy i realizacja usługi na rzecz Użytkownika.

Podstawą przetwarzania przez Trezado sp. z o.o. danych osobowych przekazanych przez Użytkownika jest konieczność realizacji umowy, a także, na żądanie Użytkownika, podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia). W przypadku marketingu usług własnych oraz przesyłania przez Trezado sp. z o.o. informacji na temat swojej oferty na podany przez Użytkownika adres e-mail, podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Trezado sp.z o.o. (art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia). Przetwarzanie danych w celu przekazywania przez Trezado sp.z o.o. informacji o swoich produktach i usługach umożliwia dostarczenie Użytkownikowi informacji o aktualnej ofercie. W przypadku wykonywania na rzecz Użytkownika usługi Newsletter, podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia), którą Użytkownik może w każdej chwili odwołać.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w formie pozwalającej na identyfikację Użytkownika nie dłużej niż jest to konieczne dla celów, dla których dane osobowe są zbierane i zgodnie z prawem przetwarzane. Dane osobowe będą w związku z tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy i świadczenia wybranej przez Użytkownika usługi. Po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres niezbędny w celu rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 

Powierzenie danych osobowych

Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zebrane dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom lub instytucjom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub będzie to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę praw i prywatności Użytkownika.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, może nastąpić na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z przepisami Rozporządzenia wobec podmiotów świadczących na rzecz Trezado sp.z o.o. usługi, np. hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.

Trezado sp.z o.o. powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub inne dane, o których mowa w Polityce Ochrony Prywatności, innym podmiotom świadczącym bezpośrednio na rzecz Trezado sp.z o.o. usługi w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień dokonanych poprzez Serwis, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z Rozporządzeniem.

W przypadku korzystania przez Użytkownika z płatności elektronicznych lub kart płatniczych, Administrator może udostępnić dane Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie. To samo dotyczy przekazania danych Użytkownika firmom kurierskim, dla których dane są niezbędne do dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

 

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych Użytkownika w celu marketingu usługi i produktów własnych, Użytkownik może w każdym czasie wnieść pisemne i umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w tym celu.

Trezado sp.z o.o. umożliwia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika lub na podstawie przepisów Rozporządzenia.
Trezado sp.z o.o. może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył regulamin Serwisu lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić wyłącznie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Inne dane

W niektórych przypadkach Trezado sp.z o.o. gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas wizyty Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.

Kontakt

Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Trezado sp.z o.o. w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Trezado sp.z o.o. wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu należy Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej: kontakt@Trezado.pl

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Trezado sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej www.sklep.trezadosklep.trezado.pl.

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności i dostosowywania jej do obowiązującego w danym momencie prawa.

 

pixel